top of page

Velayet Nedir? Nasıl Belirlenir?

Güncelleme tarihi: 13 Şub

Boşanma süreci, çiftler için oldukça zorlu bir süreçtir. Maalesef bu süreçte en çok etkilenenler çocuklardır. Boşanmada velayet konusu, çocukların geleceği açısından oldukça önemlidir.
Bu süreçte çiftlerin, çocuklarının geleceğini göz önünde bulundurarak anlaşmalı bir şekilde hareket etmeleri, çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmesi için oldukça önemlidir.

Velayet Nedir?
Velayet; küçüklerin ve istisna olarak kısıtlı ergin çocukların bakımını, eğitimini, korunmasını ve çeşitli yönlerden yetiştirilmesini sağlamak amacıyla, ebeveynlerin, çocuklarının kişilik hakları ve mallarının korunmasıyla, onların temsili konusunda sahip oldukları hak, yetki ve sorumluluklarının bütünüdür.

Velayet Hakkının Kapsamı Nedir?
TMK Madde 339- Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar. Çocuk, ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür. Ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar. Çocuk, ana ve babasının rızası dışında evi terkedemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan alınamaz. Çocuğun adını ana ve babası koyar.
Velayet, çocuğun korunması ve temsil edilmesi için verilen haklardır. Çocukların velayeti elbette ki anne babaya aittir. Yasal bir neden olmadıkça velayet anne ve babadan alınamaz. Velayet hakkı, çocuğun bakımı, isminin belirlenmesi, , korunması, yetiştirilmesi, eğitimi, öğrenimi, çocuğun temsil edilmesi başta olmak üzere hayatı için kritik olan bütün önemli kararları kapsamaktadır. Ebeveynler, çocuğun üstün menfaatine zarar vermemek kaydıyla bu hakkı kesintisiz olarak kullanabilir.
Anne ve babaların, sahip olduğu bu haklar aynı zamanda bir yükümlülüktür. Dolayısıyla hak sahibi olan anne ve baba, çocuğa bakmak, onu korumak, yetiştirmek ve eğitmekle de yükümlüdür. Bu yükümlülüklere aykırı davranılması durumunda ise velayet davasının açılması gündeme gelebilir. Anne veya babaların veli olmalarının getirdiği hak ve yükümlülükler şu şekildedir:
 1. Çocuklarının yasal temsilcisidirler.

 2. Çocuk, ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür.

 3. Çocuğun adını ana ve babası koyar.

 4. Çocuk, ana ve babasının rızası dışında evi terk edemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan alınamaz

 5. Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar.

 6. Çocuğun mallarını kullanabilirler. Ancak bu malların gelirleri öncelikle çocuğun bakımına, yetiştirilmesine ve eğitimine harcanır.

 7. Çocuğun olağan ihtiyaçlarının gerektirdiği durumlarda çocuğa sermaye olarak yapılan ödemeler, uğradığı zararın giderilmesi için ödenen tazminatlar ve ödemeler çocuğun bakımı için kısmen kullanılmalıdır.

 8. Çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince çocuğun düşüncesini göz önünde tutarlar.

 9. Çocuğu eğitirler ve onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar.

 10. Çocuğa, özellikle bedensel ve zihinsel engelli olanlara, yetenek ve eğilimlerine uygun düşecek ölçüde, genel ve mesleki bir eğitim sağlarlar.

 11. Çocuğun dinî eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya aittir.


BOŞANMADA ÇOCUĞUN VELAYETİ NASIL BELİRLENİR?

Boşanan eşler kendi aralarında çocuklarının velayetinin kimde olacağına dair bir anlaşma yapabilirler. Böyle bir durumda boşanma sırasında mahkemeye velayet konusunda anlaştıklarını ileri sürebilirler. Ancak anlaşamadıkları durumda ise velayet konusu mahkeme tarafından belirlenir.
Mahkeme tarafından, çocuğun velayeti, çocuğun üstün menfaati dikkate alınarak belirlenir. Boşanma davalarında çocuğun kime verileceği konusunda hâkimin geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır. Bu takdir yetkisi çerçevesinde hakim, velayetin kimde olacağını belirlerken özellikle çocuğun üstün menfaatini gözetir. Boşanma davalarında velayetin kime verileceğinin tayini bakımından pedagog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları görevlendirilmektedir. Görevlendirilen uzmanlar, taraflar ve müşterek çocuk ile görüşerek bir sosyal inceleme raporu (SİR) hazırlamaktadır. Hazırlanacak raporu inceleyecek olan hakim, tarafların iddialarını bir bütün olarak değerlendirerek çocuğun menfaatine olacak şekilde velayetin hangi tarafa verilmesi gerektiği konusunda görüşünü açıklar. Ancak hazırlanan bu rapor, hakim bakımından bağlayıcı değildir. Hakim, bu rapor doğrultusunda vicdani kanaatine göre kararını verir.

Mahkemede bakılacak ilk durum çocuğun velayetinin kime verildiğinde çocuğun menfaatlerinin daha az zarar göreceğidir. Çocuğun menfaatinden kasıt; geleceğinin planlanmasında ve karşılanması gereken ihtiyaçlarında hangi ebeveynin daha iyi bir rol izleyebileceğidir. Çocuğun velayeti, kime verildiğinde daha iyi bir geleceğe sahip olabileceği durumunun incelenmesidir. Aynı zamanda ekonomik ve sosyal olarak da ihtiyaçlarının karşılanması durumu da beraberinde incelenir. Bu durumdan sonra daha somut veriler ele alınır. Bu somut veriler; çocuğun yaşı, eğitim durumu, sosyal yaşantısı, kişisel gelişimidir. Bu gibi somut faktörler belirlenir ve bunlar üzerinde durularak bir karar verilir. Örneğin küçük yaştaki çocukların anneye daha çok ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple çocuğun yaşı velayetin kimde olacağı hususunda önemli bir etkendir.

Ayrıca velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde anne ve babadan kaynaklanan özelliklerin de dikkate alınması kaçınılmazdır. Bu nedenle, mahkeme tarafından çocuğu başkasına bırakma, ihmal etme, kaçırma, iradi olarak terk etme, yönlendirme hususları ile tarafın talebinin olup olmaması, şiddet uygulaması, ekonomik durumu, mesleği, yaşadığı ortam, kötü davranışı, alkol bağımlılığı, sağlığı ve benzeri durumlar dikkate alınmalıdır.
İfade ettiğimiz bu özelliklerin yanında mümkün oldukça çocuğun alıştığı ortamın değiştirilmemesine kardeşlerinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir. Benzer şekilde velayetin verileceği tarafın yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olup olmayacağı yönünde ciddi ve inandırıcı delil olup olmadığı veya hemen meydana gelecek tehlikenin varlığının ispat edilip edilemediği hususları da araştırılır.

Boşanmada Çocuğun Yaşı
Çocuğun hangi ebeveynde kalmak isteyeceğini belirtebilecek bir olgunluğa sahip ise o zaman mahkemede çocuğun kendisine de danışılabilir. Çocuk, boşanma ve velayet konularını idrak edebilecek yaşta ise mahkemenin, çocuğu dinlemesi gerekir.

Geçici Velayet Nedir?
Boşanma ve ayrılık davası sürecinde hakim, geçici olarak çocuğun velayetinin kimde olacağı ve diğer taraf ile hangi şekilde kişisel ilişki kurulacağı konusunda gerekli önlemlere hükmeder. Bu kapsamda boşanma davasında karar verilene kadar süren velayet kararına geçici velayet denilmektedir.

Velayet Davası Hangi Mahkemede Görülür?
Velayetin değiştirilmesi, velayetin kaldırılması ve velayete ilişkin tüm davalarda görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.
Yetkili mahkeme ise, davacı veya davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Velayetin Değiştirilmesi Nedenleri Nelerdir?
Velayet hakkı kendisine verilen tarafın, çocuğa bakım ve koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. Velayet hakkı sahibinin çocuğa dair bu yükümlülüklere aykırı hareket etmesi veya çocuğa zarar verecek davranışlarda bulunması durumunda velayetin değiştirilmesi davası açılması mümkündür. Bu kapsamda özellikle çocuğa bizzat bakmamak, çocuğun psikolojik veya fiziksel gelişimine zarar verecek davranışlarda bulunmak, gayrimeşru yaşantısına çocuğu dahil etmek gibi durumlar velayetin değiştirilmesi nedenleri arasındadır.

Boşanmada Velayet Kararına İtiraz
Boşanma Davası açılması sonrasında eşlerin, aynı dava içerisinde velayete dair taleplerde bulunması mümkündür. Bu tür durumlarda ayrıca velayet davası açılması gerekmemektedir. Boşanma davalarında velayet, boşanmaya bağlı olan kararlardandır. Bu sebeple velayet kararına boşanma kararı ile birlikte itiraz edilmesi ve karara karşı istinaf başvurusunda bulunulması mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Değişikliği
Anlaşmalı şekilde boşanacak kişiler aralarında yapacakları anlaşma içerisinde çocuklarının velayetleri konusunda bir anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir.
Anlaşmalı boşanmadan sonra, olumlu veya olumsuz yeni koşullar oluşmuş olabilir. Yeni şartların ve hususların varlığını ispatlayan taraf, velayetin değiştirilmesi davası açabilecektir.
Anlaşmalı boşanmada çocuğun kimde kalacağı ve diğer tarafında çocuğu ne zaman, ne kadar göreceği gibi konuların belirtilmesi gerekmektedir. Velayet konusunda tarafların aralarında yapacağı protokol, büyük oranda kabul görecektir. Ancak, taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde kararlaştırdıkları hususlara uymadan, kamu düzeni veya çocuğun üstün yararına dikkat etmeden velayet konusunu düzenlenmişler ise, hakim bu hususu kendiliğinde gözeterek velayet konusunda farklı bir karar verebilecektir. Çünkü hakim, velayet konusunda her zaman çocuğun menfaatini ön planda tutarak kararlar vermektedir.

Anlaşmalı Velayet Değişikliği Mümkün Mü?
Velayet, sadece tarafların anlaşarak çözebilecekleri bir durum değildir. Bu sebeple tarafların kendi aralarında yapacakları yazılı anlaşma ile velayet değişikliği hiçbir hüküm ifade etmeyecektir. Ancak anne ve babanın, kendi aralarında çocuğun menfaati nedeniyle velayet değişikliği konusunda anlaşmış olabilir. Bu durumda tarafların aile mahkemesinden velayetin değiştirilmesini talep etmeleri gerekir. Bu durumda aile mahkemesi hakimi, çocuğun menfaatini tekrar kapsamlı olarak araştıracaktır. Yapılan araştırma sonrasında hakim, çocuğun menfaatini gözeterek, velayetin değiştirilmesine karar verebilir.

Velayetin Kaldırılması Sebepleri Nelerdir?
Aile mahkemesi, görev alanına giren konularda önüne getirilen uyuşmazlıklarda, küçükler hakkında, bakım ve gözetimine yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terkedilmiş halde bulunan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye, bu hususlarda bir talep olup olmadığına bakmaksızın kendiliğinden karar verebilir.
Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hakim aşağıdaki hallerde velayetin kaldırılmasına karar verir:
 • Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi.

 • Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması.

 • Velayete sahip ana veya babanın yeniden evlenmesi, velayetin kaldırılmasını gerektirmez. Ancak, çocuğun menfaati gerektirdiğinde velayet sahibi değiştirilebilir veya velayet kaldırılarak çocuğa vasi de atanabilir.

Velayetin kaldırılması mevcut ve doğacak bütün çocukları kapsar. Velayetin kaldırılmasını gerektiren sebep ortadan kalkmışsa hakim, re’sen (kendiliğinden) ya da ana veya babanın istemi üzerine velayeti geri verir.
Velayetin kaldırılması halinde nafakaya ilişkin hükümler saklı olmakla birlikte, ana ve babanın çocuklarının bakım ve eğitim giderlerini karşılama yükümlülükleri devam eder.

VELAYET İLE İLGİLİ SORULAR

Velayet Verilirken Çocuğun İsteği Önemli Midir?
Yukarıda da anlattığımız gibi velayet hakkı verilirken çocuğun düşüncesi, isteği önemlidir. Mahkeme tarafından kiminle kalmak istediği, kimin yanında daha mutlu olacağı sorulur. Hakim diğer unsurları ve çocuğun düşüncelerini de göz önünde bulundurarak karar verir.

Boşanmada Velayet Hangi Durumlarda Anneye Verilmez?
Boşanmada velayet çocuğun yaşına ve ihtiyaçlarına da bağlı olmakla birlikte büyük çoğunlukla anneye verilmektedir. Ancak bazı durumların varlığı halinde boşanmada velayetin anneye verilmesi mümkün değildir. Annenin akıl hastalığına yakalanmış olması, uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle yatarak tedavi görüyor olması, annenin cezaevinde olması, annenin, çocuğunu istemiyor olması, çocuğa işkence boyutunda fiziksel şiddet uygulamış olması, doğumundan hemen sonra terk etmiş olması gibi durumlarda velayet anneye verilmeyecektir.
Yargıtay’a göre; ” Annenin ahlaka aykırı bir meslek yapması onun kötü bir anne olduğunu göstermez. Anne çocuğu bu yaşantısının dışında tutabiliyorsa ve çocukla yaşam biçimi çocuğun yararına ise, velayet anneye verilebilir.” demiştir. Yani kadının eskortluk yapması, kadının konsomatris olması velayet hakkını etkilemez. Ancak burada yaşantısının çocuğun hayatının dışında tutabilmesi şartı aranır.

Boşanmalarda Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Babaya Verilir?
Yukarda anlattığımız nedenlerin varlığında velayet anneye değil babaya verilir.

Aldatan Anne-Babaya Velayet Verilir Mi?
Zina özel bir boşanma sebebidir. Velayetin belirlenmesinde çocuğun üsütn yararı önemldir. Boşanma davasında eşlerin kusurlarıın kural olarak velayetin belirlenmesinde önemi yoktur. Eşini aldatan bir kişinin, bu davranışı, iyi bir anne veya baba olup olmayacağını belirlemez. Ancak yine de aldatan eski eşin bu davranışların çocuğa doğrudan zarar verecek ağırlıkta olmaması gerekir.

Sabıkalı Anne-Babaya Velayet Verilir Mi?
Sabıka kaydı, bir kişinin geçmişte işlediği suçlara ilişkin kayıtları ifade eder. Bir kişinin geçmişte işlediği suçlar onun kötü bir anne-baba olduğu anlamına gelmemektedir. Ancak yine de bazı suçların işlenmiş olması, suç işleyen kişinin çocuğa zarar verme ihtimalinin olduğunu ortaya koyabilir. Örneğin çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu madde bulundurma ve benzeri suçlar nedeniyle sabıka kaydı olan kişinin çocuğa zarar verebilecek davranışlarda bulunması ihtimali az değildir. Bu sebeple sabıkalı babaya velayet verilir mi sorusuna her suç ve olay bakımından ayrı ayrı bakılması gerekir.

Geliri Olmayan Anne-Baba Velayeti Alabilir Mi?
Velayetin belirlenmesinde tarafların ekonomik durumları temel belirleyici kriterlerin başında gelmemektedir. Bu kapsamda geliri olmayan anne baba velayeti alabilir. Geliri olmayan eski eş, kendisi için yoksulluk nafakası isteyebileceği gibi çocuğunun giderlerinin tamamının diğer eski eş tarafından karşılanması için iştirak nafakası da talep edebilir.

Anlaşmalı Boşanmada Velayet Nasıl Belirlenir?
Anlaşmalı boşanmada eşlerin velayet konusunda da anlaşmaları şarttır. Bu davada hakim, tarafların müşterek çocuklarının velayetinin hangi eşe verileceği konusunda araştırma yapamaz. Sadece yol gösterici olması için tavsiyelerde bulunabilir. Ancak bu tavsiyenin geçerli olabilmesi için taraflarca kabul edilmesi gerekir. Hakimin velayet konusunda araştırma yapabilmesi için davanın çekişmeli boşanma davası olarak ilerlemesi gerekir. Dolayısıyla anlaşmalı boşanmada velayet, tarafların anlaşmaları ile belirlenir.

Boşanmış Anne-Baba’nın Yeni Evliliği Durumunda Velayet Durumu Değişir Mi?
Velayet hakkı kendisine verilen tarafın, başka biriyle evlenmesi durumunda, bu hak diğer tarafa kendiliğinden geçmez. TMK m.349’a göre “Velayete sahip ana veya babanın yeniden evlenmesi, velayetin kaldırılmasını gerektirmez.” . Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere hak sahibi olan anne veya babanın yeniden evlenmesi, velayetin kaldırılmasını gerektirmemektedir. Ancak hakim, çocuğun menfaati gerektirdiğinde velayet sahibini değiştirebileceği gibi çocuğa vasi de atama yetkisine sahiptir. Eşlerden birinin başka bir kimse ile evlenmesi, velayetin kendiliğinden diğer tarafa geçmesini sağlamaz. Bu sebeple velayet sahibi anne evlenirse velayet babaya kendiliğinden geçmez. Ancak baba tarafından açılacak velayet davasında annenin yaptığı evliliğin çocuğa zarar verdiği ispat edilirse velayetin babaya verilmesi mümkündür. Bu tür durumlarda çocuk idrak ediyor ise görüşlerine başvurulacaktır.

Çocukların Velayeti Kaç Yaşında Sona Erer?
Velayet hakkı, çocuğun doğumundan başlayıp ergin olduğu döneme kadar devam eder. Ergin olmak için ise kural olarak çocuğun on sekiz yaşını doldurmuş olması gerekir. Çocuk, 18 yaşını doldurduğu anda bu hak sona erer. Ancak çocuklar evlilik ile ergin kılınabilir. Bu nedenle evlilik yoluyla ergin kılınan çocuklarda da velayet sona erecektir.

Boşanmadan Sonra Çocuğun Annenin Soyadını Alması Mümkün Mü?
Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra çocuğun velayetini alan anne, çocuğa kendi soyadının verilmesi için dava açabilir. Anne tarafından açılacak davanın kabul edilebilmesi için ise çocuğa kendi soyadını vermekte haklı nedenlerin olduğunun ispat edilmesi gerekir.
Babanın çocukla hiçbir şekilde görüşmüyor olması, babalıktan kaynaklanan hiçbir ödevlerini yerine getirmiyor olması veya babanın çocuğun dünyaya gelmemesi için anne karnında şiddet uygulamış olması gibi durumlarda anne, çocuğuna kendi soyadını verme hakkına sahip olur. Bu tür durumlarda boşanmadan sonra çocuğun annenin soyadını alması mümkündür.

Velayeti Alamayan Taraf Çocukla Nasıl Görüşür?
Velayeti alamayan tarafın, çocukla yapacağı görüşmeye kişisel ilişki denilmektedir. Kişisel ilişkinin düzenlendiği Medeni Kanunun 323. maddesine göre anne veya babadan her biri, velayeti kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir. Kişisel ilişki kurulması, çocuk ile velayet kendisine verilmeyen taraf arasındaki ailevi bağların kopmamasını ve çocuğun boşanmadan olabilecek en az şekilde etkilenmesini sağlar. Kişisel İlişki, çocuğun yaşı tarafların yaşam standartları, psikolojik durumları ve çalışma şartlarına göre belirlenir.
Ancak çocuğun henüz anne bağımlılığın olduğu 0-2 yaş arasında çocuk ile velayeti alamayan taraf arasındaki kişisel ilişki, yatılı olmayacak şekilde tesis edilir. 2 yaşından sonraki dönemde çocukla baba arasında yatılı şekilde kişisel ilişki kurulur. Mahkeme tarafından düzenlenecek kişisel ilişki süreleri temel olarak iki haftada bir gün şeklindedir. Bu süreler, çocuğun menfaatine göre değişiklik göstermektedir.

Boşanmış Baba Kaç Yaşında Çocuğu Yatılı Alabilir?
Boşanmış babanın çocuğu yatılı olarak alabilmesi için çocuğun annenin sağladığı temel bakım konusunda artık desteğe ihtiyaç duymuyor olması gerekir. Her çocuğun anneden alacağı desteğin yaşı ise değişiklik göstermektedir. Ancak temel olarak bu tür durumlarda 2 yaş önemlidir. İki yaşının üzerindeki çocukların anneye olan ihtiyaçları daha azalmış olduğu için 2 yaş sonrasında baba ile yatılı şekilde kişisel ilişki kurulması mümkündür.

Eski Eşe Çocuğun Gösterilmemesi
Velayet kendisine verilmeyen tarafın, çocuğu ile düzenli kişisel ilişki kurması hem çocuk hem de anne-baba için bir haktır. Bu hak, diğer ebeveyn tarafından engellenemez. Bu nedenle boşanma davası sırasında çocuğu göremeyen taraf, çocuğun kendisine verilmesini talep etme hakkına sahiptir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki bu durum çocuğun velayetinin kötüye kullanılması sonucunu doğurur. Ayrıca çocuğu göstermeyen taraf hakkında İİK’nun 341. Maddesi ve HMK’nın 398. Maddesinde belirtilen şikayetlerin yapılması mümkündür. Kanundaki düzenlemeye göre çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler, bir ay içinde yapılacak şikâyet üzerine, fiil suç teşkil etse dahi, üç aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır.

Çocuğumu Geri Almak İstiyorum Ne Yapabilirim?
Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davasında çocuğun velayetinin taraflardan birine verilmesi durumunda diğer taraf her zaman velayetin kendisine verilmesini talep edebilir. Bunun için Aile Mahkemesine başvurarak velayetin değiştirilmesi davasını açması gerekir.

Evlilik Dışı Çocuğun Velayeti
Evlilik dışı dünyaya gelen çocuğun velayeti kural olarak anneye aittir. Bu kapsamda çocuğun dünyaya gelmesi ile birlikte anne, çocuğun velayetine doğrudan hak sahibi olur. Annenin ve babanın, çocuğun doğumundan sonra evlenmeleri durumunda ise çocuğun velayetine dair haklar eşit hale gelir. Bu tür durumda çocuk evlilik birliği içerisinde dünyaya gelmiş gibi hukuki olarak tüm haklara sahip olur.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Babaya Verilebilir mi
Evlilik birliği dışında dünyaya gelen çocuğun ile baba arasında soybağı kurulması mümkündür. Babanın bu durumunda doğrudan velayet hakkı sahibi olmaz. Yine aynı şekilde anne veya çocuk, babalık davası da açabilir. Çocukla baba arasındaki soybağının kurulması durumunda baba, velayet davası açabilir. Açılacak velayet davasında, çocuğun velayetinin babaya verilmesi için haklı nedenlerin varlığının ispat edilmesi halinde evlilik dışı doğan çocuğun velayetinin babaya verilmesi mümkündür.

Çocuk, Akrabalara Verilebilir Mi?
Annenin veya babanın vefat etmesi durumunda velayet hakkı hayatta kalan tarafından kullanılacaktır. Anne veya baba dışındaki kişiler, kural olarak bu hakka sahip olamazlar. Bu kişilerin çocuğa ne kadar süredir baktıklarının veya emeklerinin de bir önemi bulunmamaktadır. Çocukların velayeti; dede, büyükanne, amca, hala, teyze gibi akrabalara verilemez. Bu kişiler şartları oluşması halinde sadece vasi olma hakkına sahiptir. Bu kuralım tek istisnası, evlat edinmedir.

Nafaka
Eşlerin boşanması halinde velayetin anne veya babaya bırakılması diğer eşin çocuğun giderlerine katılmayacağı, daha iyi bir eğitim alması ve daha iyi koşullarda yaşaması için çaba harcamayacağı anlamına gelmez. Velayet kendisine bırakılmayan ebeveynin de sorumlulukları yine evlilik birliği içerisinde nasıl ise aynı şekilde devam edecektir. Fakat velayet kendisine bırakılmayan tarafın sorumluluktan kaçmasını engellemek için velayet kendisine bırakılan taraf, müşterek çocuk için nafaka ödenmesini talep edebilir. Taraflar müşterek çocuk için nafakayı boşanma davasında isteyebilecekleri gibi boşanma davasından sonra da ayrıca açabilecekleri nafaka davası ile de talep edebileceklerdir. Müşterek çocuğun eğitim dahil tüm giderleri için bağlanacak olan bu nafakanın miktarı eşlerin maddi durumlarına ve çocuğun ihtiyaç ve menfaatlerine göre belirlenecektir.

Bütün hukuki sorunlarda olduğu gibi Velayet Davalarında da hak kaybına uğramamak ve mağdur olmamak için avukat desteğine başvurmanız önemlidir. Velayet konusunda hak kaybına uğramak, maddi zararla veya başka bir zararla kıyaslanamaz. Çünkü ortadaki hak velayet hakkıdır. Bu nedenle velayet konusundaki anlaşmazlıklarda bir boşanma avukatının desteğine, bilgisine başvurulmalıdır. Bu konuda avukatlık büromuzdan destek almak için bize ulaşın.
66 görüntüleme3 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Hayvana eziyet edeni nereye şikayet edebilirim

Bazı caniler masum hayvanlara keyfi olarak eziyet ediyor, öldürüyor hatta istismar ediyorlar. Ama hayvana eziyet etmenin de cezası var. bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi altı ayd

Öğretmenin Öğrenciyi Dersten Atma Hakkı Var Mıdır?

Hepimiz eğitim-öğretim hayatımızda illaki öğrenciye kızıp dersten çıkaran bir öğretmen görmüşüzdür. Peki öğretmenin böyle bir hakkı var mıdır? Anayasanı 42. Maddesine göre ve Avrupa İnsan Hakları Sözl

İnternetten İçerik Kaldırma Ve Erişimin Engellenmesi

İnternet sayesinde bilgi ve içerik paylaşımı da hızlanmıştır. Bu önlenemez bilgi ve içerik paylaşımın bir sonucu da maalesef internet ortamında kişilik hakları ihlalleri ve bilişim suçlarıdır. İnterne

3件のコメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
ゲスト
2023年8月10日
5つ星のうち5と評価されています。

Merhaba 12 yaşinda bir çocuğum var annesi sonradan evlendi. üvey babasıyla yaşiyorlar

. kızımın velayetini almak istiyorum ?kızımı onlardan alabilirmiyim ? avukatım olur msunuz? ve size ne kadar ücret öderiz

いいね!
Ferhat Ayhan
Ferhat Ayhan
2023年8月10日
返信先

Merhaba, 05453621080 yı mesai saatleri içerisinde arayarak bilgi alabilirsiniz.

いいね!

ゲスト
2023年8月01日
5つ星のうち5と評価されています。

Emeğinize sağlık faydalı bir içerik olmuş

いいね!
bottom of page